Beleid

"Stichting Historische Kerk aan de Groesbeek" is een initiatief opgestart in 2015. Zij stelt zich ten doel, om het oudste gebouw, gelegen aan de bron van de Groesbeek, in stand te houden.
Daartoe verhuurt ze het gebouw voor activiteiten op sociaal-cultureel terrein (Concerten, Exposities, Lezingen e.a.). Het gebouw leent zich ook uitstekend voor uitvaartbijeenkomsten en voor het sluiten van huwelijken. In overleg met de Stichting is er veel mogelijk mits de activiteit recht doet aan de cultuurhistorische en monumentale waarde van het (kerk)gebouw.

In de eerste periode heeft het accent gelegen op het verhuren van de ruimte (zowel de kerkruimte zelf als de aangebouwde Serre).

Mede met behulp van giften en subsidies is materiaal aangeschaft, die hierbij van nut zijn:
-  geluidsinstallatie;
-  audio-visuele middelen;
-  verlichting;
-  internet en dergelijke.

Om deze gelegenheden functioneel te houden zijn verhuur, subsidies, donaties en ook geldwerf acties onmisbaar.

Culturele ANBI

Stichting Historische Kerk aan de Groesbeek is een algemeen nut beogende instelling (ANBI), en tevens een erkende Culturele ANBI, waardoor sponsoren en donateurs gebruik kunnen maken van een belastingteruggave regeling. 

ANBI naamStichting Historische Kerk aan de Groesbeek
Opgericht9 mei 2014
K.v.K60660201
IBANNL02 RABO 0180 7989 01
RSIN854003794
ZetelGroesbeek
BezoekadresKerkstraat 18
PostadresPostbus 180, 6560 AD Groesbeek
Websitewww.historischekerkgroesbeek.nl
DoelstellingHet bevorderen van de instandhouding van het historische kerkgebouw met paviljoen (serre)
Activiteitmulti functionele activiteiten:
door dagelijkse verhuur, rondleiding, subsidie verwerving,
verkrijging van donatie, andere middelen verkrijging
bestuurders, leden en verhuurteamLoes Gerritsen, voorzitter; Dick Hoffman, penningmeester.

Leden: Margreet, Carmen, Kay, Marijke, Niko, Ignas, Diana.
Beloningwerkzaamheden om niet door bestuurders en leden vrijwilligers
Jaarstukken zie toelichting hieronder
E-mailkerk6561@gmail.com

Uitgangspunten

De relatie tussen de Protestantse gemeente Groesbeek, d.w.z. College van Kerkrentmeesters (verder te noemen Kerk) en de Stichting Historische kerk aan de Groesbeek (verder te noemen HKG) is vastgelegd in een overeenkomst.

De naam voor de “verhuur-stichting” draagt enerzijds uit dat het voor iedereen, laagdrempelig toegankelijk is, en anderzijds dat het dit unieke gebouw accentueert. De stichtingsvorm is gekozen zodat het in de toekomst, zo nodig, ook als vangnet voor de kerkelijke activiteiten kan fungeren.

De HKG ondersteunt de Kerk 
HKG verzorgt zelfstandig de dagelijkse verhuur van de kerkruimte en de serre, voorzover de bezettingstijden in de gezamenlijke agenda niet geblokt zijn door de Kerk. 

Het verhuurresultaat wordt afgedragen aan de Kerk; een percentage fungeert als werkmiddel voor de HKG.  De middelen worden samen met donaties / schenkingen in overleg aangewend voor diverse voorzieningen voor Kerk en HKG.

De aangeschafte voorzieningen (materiële activa) worden direct overgedragen aan de Kerk voor gebruik door Kerk en HKG. 

Verhuur 2022

Nu covid wegzakt, blijkt hoe gewaardeerd de unieke Kerkruimte en Serre is.
- De verhuur van Serre voor vieringen, opleidingen (HAN, Plurijn) en vergaderingen (VVE’s en bedrijfsleven) blijft toenemen.
- De Kerkruimte met Serre als foyer, blijkt bij culturele activiteiten ((huiskamer)concerten, koren), en bij huwelijken en uitvaarten gewaardeerd.
- De culturele activiteiten richten zich voorzichtig ook op beperkte eigen programmering van hoog kwalitatief niveau.  (Exposé Van Ramshorst en muziektheater Ekaterina).

Jaarresultaat 2022

Het Jaarlijks resultaat (V&W rekening) wordt bepaald door Verhuur-opbrengsten minus Afdrachten en Kosten.
De netto verhuur- en programmeringsopbrengsten bedragen 6581 euro.  De opbrengsten en kosten bij de eigen programmering houden elkaar in dit  jaar al meer dan in evenwicht. Er is een beperkte reserve opgebouwd om versneld, en hopelijk met subsidie, een aantal voorzieningen te kunnen realiseren (podiumdelen en verlichting). Het AV systeem is aan een upgrade toe.
De afdracht (als donatie) aan het College van Kerkrentmeesters over 2022 bedraagt 5880 euro, dus af te dragen begin 2023 (afdracht in 2022 over het boekjaar 2021 was: 5654 euro) 

Activiteiten en events verhuur in 2022

Huis- en theaterconcerten, vrije concerten, zangkoren, uitvaarten, huwelijk, verjaardagen, klein serre gebruik, vergaderingen, exposé en HAN colleges.

Prognose 2023

We gaan ervan uit over 2023 een netto omzetniveau te bereiken van 6000 euro. Een structurele verbetering in verhuur ontstaat eerst als meerdere vaste huurder(s) met een vast ritme in de kerkruimten terecht zouden kunnen, zonder dat dit afbreuk doet aan de kerkelijke activiteiten.

We verwachten dat sommige huisconcerten bij ons zullen blijven, gezien de akoestiek en ambiance. Dat geldt ook voor een aantal nieuwe en gerenommeerde koren. Ook verwachten we weer een bijdrage te kunnen leveren bij rouw en trouw activiteiten. De vergaderingen voor VVE’s en bedrijfsleven verwachten we dit jaar te kunnen continueren. Ook de verhuur van de kan mogelijk nog iets in omvang groeien.

Vast terugkerende activiteiten zijn de zeer succesvolle expose’s, dit jaar zo mogelijk combinatie met uitvoeringen elders. 

Ook dit jaar wordt gestreefd naar een beperkte eigen programmering van enige concerten op hoog niveau. Het ziet er naar uit dat er over meer faciliteiten kan worden beschikt,  zoals podiumdelen, verlichting en mogelijk een vleugel.